1. ഹംസതൂലശയ്യ

    1. നാ.
    2. അരയന്നത്തിൻറെ മൃദുലമായ തൂവലിട്ടു നിറച്ച മെത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക