1. ഹംസധ്വനി

    1. സംഗീ.
    2. ഒരു രാഗം
    1. നാ.
    2. അരയന്നത്തിൻറെ ശബ്ദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക