1. ഹംസനാദിനി

    1. നാ.
    2. ഹംസത്തിൻറെ ശബ്ദമുള്ളവൾ, ഉത്തമസ്ത്രീ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക