1. ഹംസപാദം

    1. നാ.
    2. ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന്
    3. അരയന്നത്തിൻറെ കാൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക