1. ഹംസമാല

    1. നാ.
    2. ഒരു വൃത്തം
    3. അരയന്നങ്ങളുടെ കൂട്ടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക