1. ഹംസരഥൻ

    1. നാ.
    2. ബ്രഹ്മാവ്
    3. ഹംസത്തെ വാഹനമാക്കിയവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക