1. ഹംസാ(ധി)രൂഢ

    1. നാ.
    2. സരസ്വതി
    3. ഹംസത്തെ വാഹനമാക്കിയവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക