1. ഹംസാരൂഡൻ

    1. നാ.
    2. ഹംസവാഹനൻ (ബ്രഹ്മാവ്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക