1. ഹംസി

    1. നാ.
    2. ഹംസിക, അരയന്നപ്പിട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക