1. ഹക്കല്

    1. നാ.
    2. അക്കല്, ബുദ്ധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക