1. ഹജ്ജാജി

    1. നാ.
    2. ഹജ്ജ് നടത്താൻ പോകുന്ന ആൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക