1. ഹജ്ജ്

  1. നാ.
  2. മക്കത്തേക്കുള്ള തീർഥയാത്ര
 2. ഹാജി

  1. നാ.
  2. മക്കത്തേക്കു തീർഥയാത്ര പോയവൻ
 3. ഹിജ്ജ, ഹിജ്ജലം

  1. നാ.
  2. നീർക്കടമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക