1. ഹഞ്ജാ

    1. നാ.
    2. ഹഞ്ജേ, (നാട്യ.) പരിചാരികയെയോ ചേടിയേയോ സംബോധനചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക