1. ഹട്ടം

    1. നാ.
    2. അങ്ങാടിത്തെരുവ്, ചന്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക