1. ഹഠം

  1. നാ.
  2. പീഡനം
  3. പായൽ
  4. ബലാത്കാരം
  5. കറുക
  6. ദൃഢപ്രതിജ്ഞ
 2. ഹുഡം

  1. നാ.
  2. മേഘം
  3. മുട്ടാട്
  4. ഇരിമ്പുഗദ
  5. ഒരുതരം വേലി
 3. ഹട്ടം

  1. നാ.
  2. അങ്ങാടിത്തെരുവ്, ചന്ത
 4. ഹേഡം

  1. നാ.
  2. നിന്ദ, അനാദരം
 5. ഹോഡം

  1. നാ.
  2. ചങ്ങാടം
 6. ഹോഢം

  1. നാ.
  2. തൊണ്ടി, മോഷണവസ്തു
 7. ഹേഠം

  1. നാ.
  2. തടസ്സം
  3. കേട്
  4. മുഷിച്ചൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക