1. ഹഠകാരം

    1. നാ.
    2. ബലാത്കാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക