1. ഹഠാദ്, ഹഠേന

    1. അവ്യ.
    2. ബലാത്കാരമായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക