1. ഹഠാർഥക

    1. വി.
    2. ഹഠ എന്ന ശബ്ദത്തിൻറെ അർത്ഥത്തോടുകൂടിയ, ബലാത്കാരേണയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക