1. ഹഡ്ഡജം

    1. നാ.
    2. മജ്ജ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക