1. A bird in hand is worth two in the bush+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • ഭാഷാശൈലി :Idiom

      • സ്വന്തമല്ലാത്തതും നല്ലതെന്നു തോന്നുന്നതുമായ വസ്‌തുക്കളേക്കാള്‍മെച്ചം ഗുണംകുറവാണെങ്കിലും സ്വന്തമായുള്ളവയാണ്‌
X