കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. A walking encyclopaedia+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവരമുള്ള ആള്‍
X