കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Alternatively+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഓൽറ്റർനറ്റിവ്ലി
  • ക്രിയാവിശേഷണം :Adverb

   • പകരമായി
   • മറ്റൊരു വിധത്തില്‍
 2. Alternate+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഓൽറ്റർനറ്റ്
  • ക്രിയ :Verb

   • ഒന്നിടവിട്ട്‌ മാറ്റുക
   • മാറി മാറി സംഭവിക്കുക
   • മാറിമാറി സംഭവിക്കുക
   • ഒന്നിടവിട്ടു മാറ്റുക
   • മാറിമാറിവരുന്ന
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ഒന്നിടവിട്ടുള്ള
   • തവണപ്രകാരമുള്ള
   • മാറിമാറി വരുന്ന
   • ഏകാന്തരമായ
   • ഒന്നിടവിട്ട്‌ (അടുക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന)
   • ഓരോ മൂന്നാമത്തേയും
   • ഒന്നിരാടമുള്ള
   • രണ്ടെണ്ണത്തില്‍ ഒന്നായ
   • ഒന്നിടവിട്ട് (അടുക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന)
   • ഓരോ മൂന്നാമത്തേയും
 3. Alternative+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഓൽറ്റർനറ്റിവ്
  • നാമം :Noun

   • രണ്ടിലൊന്ന്‌ ഗത്യന്ത്രം
   • ഇതരമാര്‍ഗം
   • പക്ഷാന്തരം
   • ഗത്യന്തരം
   • ഇതരമാര്‍ഗ്ഗം
   • വേറെ മാര്‍ഗ്ഗം
   • മറ്റൊരു വഴി
   • മറ്റൊരു വഴി
  • വിശേഷണം :Adjective

   • പകരമായുള്ള
   • വ്യതിരിക്തമായ പക്ഷാന്തരമായ
   • പകരമായ
   • വൈകല്‌പികമായ
   • മറ്റൊരു മാര്‍ഗ്ഗമായ
   • രണ്ടിലൊന്ന്
   • വേറെ വഴി
 4. Alternation+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഓൽറ്റർനേഷൻ
  • നാമം :Noun

   • മാറ്റം
   • പരിവൃത്തി
   • മാറിമാറിവരുന്ന അവസ്ഥ
 5. Alternately+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഓൽറ്റർനറ്റ്ലി
   • ഇടവിട്ട്‌
   • ഇടയ്‌ക്കിടെ
  • നാമം :Noun

   • മാറിമാറി
  • ക്രിയാവിശേഷണം :Adverb

   • മാറിമാറി
   • ഇടയ്ക്കിടെ
   • ഒന്നിടവിട്ട്‌
   • ഒന്നിടവിട്ട്
   • ഇടവിട്ട്
 6. Alternator+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഓൽറ്റർനേറ്റർ
  • നാമം :Noun

   • എ.സി. വൈദ്യുതിപ്രവാഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡൈനാമോ
   • എ.സി. വൈദ്യുതിപ്രവാഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡൈനാമോ
 7. Alternating current+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഓൽറ്റർനേറ്റിങ് കർൻറ്റ്
  • നാമം :Noun

   • പ്രത്യനുധാര
   • ഇടവിട്ട്‌ പ്രവാഹ ദിശ മാറുന്ന വൈദ്യുതി
   • ഇടവിട്ട്
   • പ്രവാഹ ദിശ മാറുന്ന വൈദ്യുതി
 8. Alternative energy+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഓൽറ്റർനറ്റിവ് എനർജി
  • നാമം :Noun

   • ജലപ്രവാഹം
   • സൂര്യന്‍
   • സൂര്യന്‍, ജലപ്രവാഹം, കാറ്റ്‌, ജൈവാവശിഷ്‌ടം എന്നിവയില്‍ നിന്ന്‌ ഉല്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന ഊര്‍ജ്ജം
   • കാറ്റ്
   • ജൈവാവശിഷ്ടം എന്നിവയില്‍ നിന്ന് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഊര്‍ജ്ജം
X