കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Analyze+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ആനലൈസ്
  • ക്രിയ :Verb

   • അപഗ്രഥിക്കുക
   • വിശകലനം ചെയ്യുക
 2. Analyse, analyze+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • ക്രിയ :Verb

   • വിഗ്രഹിക്കുക
   • അപഗ്രഥിക്കുക
   • വിശ്ലേഷണം ചെയ്യുക
   • വ്യവച്ഛേദിക്കുക
   • വിശകലനം ചെയ്യുക
X