കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Avoirdupois+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

      • റാത്തല്‍
      • (പഴയ) ഇംഗ്ലീഷ് തൂക്കം
      • ഔണ്‍സ് കണക്കിലുളള തൂക്കം
X