കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Avow+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  അവൗ
  • ക്രിയ :Verb

   • മുറുകെപ്പിടിക്കുക
   • സമ്മതിക്കുക
   • അവലംബിക്കുക
   • ഉറപ്പിച്ചു പറയുക
   • ഏറ്റുപറയുക
   • തുറന്നു പറയുക
   • പ്രതിജ്ഞാപൂര്‍വ്വം പറയുക
   • പരസ്യമായി അറിയിക്കുക
 2. Avowal+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • പരസ്യമായ പ്രസ്‌താവന
   • തുറന്ന അംഗീകരണം
X