കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Avowedly+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  അവൗഡ്ലി
   • പരസ്യമായ രീതിയില്‍
  • വിശേഷണം :Adjective

   • സ്‌പഷ്‌ടമായി
X