കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Avulse+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

      • ഊരി വലിച്ചെറിയുക
    • ഉപവാക്യ ക്രിയ :Phrasal verb

      • വലിച്ചു മാറ്റുക
X