കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Awake+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  അവേക്
  • ക്രിയ :Verb

   • ഉണര്‍ച്ച വരുത്തുക
   • ഊര്‍ജ്ജസ്വലനാകുക
   • പ്രബുദ്ധമാക്കുക
   • ഉണരുക
   • ഉറക്കമുണര്‍ത്തുക
   • ഉറക്കമുണരുക
  • വിശേഷണം :Adjective

   • എഴുന്നേല്‍ക്കുക
   • ഉറക്കമുണര്‍ത്തുന്ന
   • ഉണര്‍ന്നിരിക്കുന്ന
   • ഉറങ്ങാത്ത
   • എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന
   • ജാഗ്രതയുളള
   • ഉറക്കം ഉണരുക
   • നിദ്ര ഉണര്‍ത്തുക
 2. Wide-awake+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • ക്രിയ :Verb

   • ഉണര്‍ന്നിരിക്കുക
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ജാഗ്രതയുള്ള
 3. Awake to reality+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  അവേക് റ്റൂ റീയാലറ്റി
  • ക്രിയ :Verb

   • യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച്‌ ബോധവാനാകുക
 4. Be awake to+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ബി അവേക് റ്റൂ
  • ക്രിയ :Verb

   • ബോധവാനായിരിക്കുക
 5. Awake to+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  അവേക് റ്റൂ
  • ക്രിയ :Verb

   • ജാഗരൂകമാവുക
X