കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Awake to+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    അവേക് റ്റൂ
    • ക്രിയ :Verb

      • ജാഗരൂകമാവുക
X