കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Awake to reality+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    അവേക് റ്റൂ റീയാലറ്റി
    • ക്രിയ :Verb

      • യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച്‌ ബോധവാനാകുക
X