കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Award+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  അവോർഡ്
  • നാമം :Noun

   • പാരിതോഷികം
   • ന്യായവിധി
   • സമ്മാനം
   • പാരിതോഷികം
   • പുരസ്‌കാരം
   • ന്യായത്തീര്‍പ്പ്‌
   • ഒരാള്‍ക്ക് ബഹുമതിയായി നല്‍കുന്ന സമ്മാനം
   • സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
   • ഒരു നിശ്ചിത തുക എന്നിവ
   • പുരസ്‌കാരം
   • ന്യായത്തീര്‍പ്പ്
  • ക്രിയ :Verb

   • നല്‍കുക
   • വിധിക്കുക
   • തീര്‍പ്പിച്ചുകല്‍പിച്ചു നല്‍കുക
   • വിവാദമൂലം നിര്‍ണ്ണയിക്കുക
   • പുരസ്‌കാരം നല്‍കുക
   • സമ്മാനം നല്കുക
X