കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Awareness+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  അവെർനസ്
  • നാമം :Noun

   • അവബോധം
   • അറിവ്‌
 2. Aware+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  അവെർ
  • ക്രിയ :Verb

   • ഉണര്‍ത്തുക
   • ഉണര്‍വ്വുള്ള
   • ബോധമുളള
   • ഉണര്‍ച്ചയുളള
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ബോധമുള്ള
   • ജാഗ്രതയുള്ള
   • അറിഞ്ഞ
   • ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് അറിവുളള
 3. Self awareness+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • ആത്മാവബോധം
 4. Spatio-temporal awareness+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • സ്ഥലകാല ബോധം
X