കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Away+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  അവേ
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ദൂരെ
   • അകലെ
   • അപ്പുറത്ത്
   • അകന്ന്
  • ക്രിയാവിശേഷണം :Adverb

   • ദൂരെ
   • അകലെ
   • മുന്പോട്ട്
   • മുറയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യുക
 2. Clear away+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ക്ലിർ അവേ
  • ക്രിയ :Verb

   • ഭക്ഷണണാവശിഷ്‌ടങ്ങള്‍ നീക്കുക
   • അപ്രത്യക്ഷമാവുക
  • ഉപവാക്യ ക്രിയ :Phrasal verb

   • ഭക്ഷണാവശിഷ്‌ടങ്ങള്‍ നീക്കുക
   • ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ നീക്കുക
 3. Die away+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡൈ അവേ
  • ക്രിയ :Verb

   • കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായി മറയുക
 4. Wear away+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  വെർ അവേ
  • ക്രിയ :Verb

   • ജീര്‍ണ്ണിക്കുക
   • തേഞ്ഞുപോകുക
   • തേയ്‌മാനം വരുത്തുക
  • ഉപവാക്യ ക്രിയ :Phrasal verb

   • ഉരസ്സിക്കളയുക
   • തേയ്മാനം വരുത്തുക
 5. Do away with+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡൂ അവേ വിത്
  • ക്രിയ :Verb

   • നശിപ്പിക്കുക
   • ഇല്ലായ്‌മചെയ്യുക
   • ഇല്ലായ്‌മ ചെയ്യുക
 6. Well away+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  വെൽ അവേ
  • ഭാഷാശൈലി :Idiom

   • എന്തെങ്കിലും ഒന്നില്‍ മുഴുകിയിരിക്കുക
   • മദ്യത്താല്‍ മത്ത് പിടിച്ച
 7. Drive away+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഡ്രൈവ് അവേ
  • ക്രിയ :Verb

   • അകറ്റുക
   • ആട്ടിയോടിക്കുക
X