കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. A.d+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • ക്രിസ്‌ത്വബ്‌ദം
 2. Ad+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ആഡ്
  • നാമം :Noun

   • പരസ്യം
 3. Add+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ആഡ്
  • ക്രിയ :Verb

   • ചേര്‍ക്കുക
   • കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുക
   • കൂട്ടിചേര്‍ക്കുക
   • വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക
   • കൂട്ടുക
   • ചേരുക
   • ചേര്‍ത്തു പറയുക
   • സംഖ്യകള്‍ കൂട്ടുക
   • കൂടുതല്‍ പറയുക
 4. Adieu+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  അഡൂ
  • നാമം :Noun

   • വന്ദനം
   • ക്ഷേമം
   • സ്വസ്‌തി
   • നമസ്‌കാരം
   • വിട
   • യാത്ര
   • യാത്രാവന്ദനം
   • പിരിഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ പറയുന്ന വാക്ക്
  • വ്യാക്ഷേപകം :Interjection

   • വിട
   • വിടപറയല്‍
   • യാത്രാവചനം
   • പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോള്‍ പറയുന്ന വാക്ക്‌
   • നമസ്കാരം
   • പിരിഞ്ഞു പോകുന്പോള്‍ പറയുന്ന വാക്ക്
 5. Ado+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  അഡൂ
  • നാമം :Noun

   • കുഴപ്പം
   • കോലാഹലം
   • ബഹളം
   • വൈഷമ്യം
   • കോലാഹലം
 6. Ahead+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  അഹെഡ്
  • ക്രിയാവിശേഷണം :Adverb

   • കൂടുതല്‍ മുന്നേറിയ
   • കൂടുതല്‍ പുരോഗമിച്ച
   • മുന്നോട്ട്‌
   • മുന്‍പില്‍
 7. Aid+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഏഡ്
  • നാമം :Noun

   • തുണ
   • സഹായിക്കുന്നവന്‍
   • സഹായസ്ഥാനം
   • ഉപകരണങ്ങള്‍
   • ഉപകാരം
   • സഹായം
   • രോഗശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക
  • ക്രിയ :Verb

   • സഹകരിക്കുക
   • സഹായിക്കുക
   • തുണയ്‌ക്കുക
   • രോഗശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക
   • സഹായം നല്‍കുക
   • തുണയ്ക്കുക
 8. At+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ആറ്റ്
   • സമയത്ത്‌
   • ഇല്‍
   • അരുകില്‍
   • നേരേ
   • മുകളില്‍
  • നാമം :Noun

   • സമീപത്ത്‌
   • പ്രകാരം
   • ഇവയെ കുറിക്കുന്ന ഉപസര്‍ഗം
   • വീതം
  • അവ്യയം :Conjunction

   • നേരെ
  • ഉപസര്‍ഗം :Preposition

   • നേരെ
   • ഇല്‍
   • മുകളില്‍
   • അടുക്കെ
   • സമയത്ത്
X