കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Awesome+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ആസമ്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ഭയാവഹം
   • വിസ്മയാവഹമായ
 2. Awesome+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ആസമ്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ശ്രദ്ധേയമായ
   • ആകര്‍ഷണീയമായ
   • വിസ്‌മയാവഹമായ
   • ഭയാവഹം
X