കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Awestruck+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ആസ്റ്റ്റക്
    • വിശേഷണം :Adjective

      • ഭയപരവശമായ
X