കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Able+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഏബൽ
   • കഴിവുറ്റ
   • പ്രാപ്‌തിയുള്ള
   • ശക്തമായ
   • സമര്‍ത്ഥനായ
  • വിശേഷണം :Adjective

   • പ്രാപ്‌തിയുള്ള
   • പര്യാപ്‌തമായ
   • ശക്തമായ
   • കഴിവുള്ള
   • കഴിവുറ്റ
   • നിപുണമായ
   • സമര്‍ത്ഥനായ
   • കാര്യശേഷിയുള്ള
   • കഴിവുള്ള
   • നിപുണമായ
   • യോഗ്യമായ
   • പ്രാപ്തിയുള്ള
 2. Ably+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഏബ്ലി
  • വിശേഷണം :Adjective

   • നിപുണമായി
 3. Affable+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ആഫബൽ
  • വിശേഷണം :Adjective

   • അനുനയമുള്ള
   • ഉപചാരശീലമുള്ള
   • മര്യാദയുള്ള
   • മധുരവാക്കായ
   • കൃപയുള്ള
   • സൗഹൃദമുള്ള
   • ഉപചാരശീലമുളള
 4. Apollo+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  അപാലോ
  • നാമം :Noun

   • യവനരുടെ സൂര്യദേവന്‍
 5. Appal+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • നടുക്കം
   • അന്പരപ്പിക്കുക
   • സംഭ്രമിപ്പിക്കല്‍
  • ക്രിയ :Verb

   • വിരട്ടുക
   • അലട്ടുക
   • ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക
 6. Appeal+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  അപീൽ
  • നാമം :Noun

   • നിവേദനം
   • അപേക്ഷ
   • വശ്യത
   • അപ്പീല്‍
   • സഹായത്തിനുള്ള നിലവിളി
   • ദൈന്യതയാര്‍ന്ന അപേക്ഷ
   • ഗൗരവമായി അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുക
  • ക്രിയ :Verb

   • അപേക്ഷിക്കുക
   • അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുക
   • ആകര്‍ഷിക്കുക
   • പുന്‍വിചാരണ ആവശ്യപ്പെടുക
   • പുനര്‍വിചാരണ ആവശ്യപ്പെടുക
   • സഹായത്തിനും ദയയ്ക്കും അപേക്ഷിക്കുക
   • താഴ്മയായി ആവലാതി ബോധിപ്പിക്കുക
   • സങ്കടഹര്‍ജി
 7. Apple+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ആപൽ
  • നാമം :Noun

   • ആപ്പിള്‍പഴം
   • കണ്ണിലുണ്ണി
   • കൃഷ്‌ണമണി
   • ആപ്പിള്‍പ്പഴം
   • ആപ്പിള്‍ മരം
   • കണ്മണി
 8. Apply+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  അപ്ലൈ
  • ക്രിയ :Verb

   • ചെലുത്തുക
   • അപേക്ഷിക്കുക
   • പ്രയോഗിക്കുക
   • പുരട്ടുക
   • പൂശുക
   • ബാധിക്കുക
   • നടപ്പിലാക്കുക
   • ചേര്‍ത്തുവയ്‌ക്കുക
   • സംബന്ധിക്കുക
   • പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക
   • പറ്റുക
   • ഇടുക
   • അപേക്ഷ നല്‍കുക
   • പ്രയോഗിക്കുക
   • പ്രസക്തമാക്കുക
X