കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Awhile+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  അവൈൽ
   • ഒരുകാലത്ത്‌
   • കുറെ സമയത്തേക്ക്
  • നാമം :Noun

   • കുറച്ചു സമയത്തേക്ക്‌
   • സ്വല്പസമയത്തേക്ക്
  • ക്രിയാവിശേഷണം :Adverb

   • തെല്ലു നേരത്തേക്ക്‌
   • അല്പസമയത്തേക്ക്
   • തെല്ലു നേരത്തേക്ക്
X