കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Awkward age+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ആക്വർഡ് ഏജ്
    • നാമം :Noun

      • യൗവനാരംഭകാലം
X