കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Awkwardly+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • ക്രിയാവിശേഷണം :Adverb

      • പരിഭ്രമത്തോടെ
      • വിഷമത്തോട് കൂടി
X