കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Awkwardness+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഓക്വർഡ്നസ്
  • നാമം :Noun

   • കുഴപ്പം
   • വൈകൃതം
   • വൈഷമ്യം
   • വിലക്ഷണത
   • അശൗശലം
 2. Awkward+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ആക്വർഡ്
   • പരുങ്ങലുളവാക്കുന്ന
  • വിശേഷണം :Adjective

   • വിലക്ഷണമായ
   • വികൃതമായ
   • ആപല്‍ക്കരമായ
   • കുഴഞ്ഞ
   • കുഴപ്പം പിടിച്ച
   • ശല്യമുണ്ടാക്കുന്ന
   • വിഷമകരമായ
   • ഉപയോഗിക്കാന്‍ വിഷമമുളള
   • അരോചകമായ
 3. Awkward age+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ആക്വർഡ് ഏജ്
  • നാമം :Noun

   • യൗവനാരംഭകാലം
X