കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Awning+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ആനിങ്
   • വിരിപ്പന്തല്‍
   • പന്തല്‍
   • മേല്ക്കെട്ടി
   • കൂര
   • മേലാപ്പ്
  • നാമം :Noun

   • മേലാപ്പ്‌
   • മേല്‍ക്കെട്ടി
   • വിരിപന്തല്‍
   • ഷാമിയാന
 2. Awn+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • ആര്‌
  • നാമം :Noun

   • ഉമി
X