കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Awoke+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  അവോക്
   • ഉണര്‍ന്നു
  • ക്രിയ :Verb

   • ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക
  • വിശേഷണം :Adjective

   • ഉണര്‍ന്നിരിക്കുന്ന
X