കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Axe helve+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • കോടാലിക്കൈ
  • ക്രിയ :Verb

   • വെട്ടുക
   • വെട്ടിച്ചുരുക്കുക
   • നീക്കം ചെയ്യുക
X