കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Axillary bud+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

      • കക്ഷ്യസ്‌കന്ധം
      • കക്ഷത്തിലുള്ള മുകുളം അല്ലെങ്കില്‍ സ്‌കന്ധം
X