കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Axiom+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ആക്സീമ്
  • നാമം :Noun

   • സ്വയംസിദ്ധതത്ത്വം
   • പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം
   • സ്വയം സിദ്ധ തത്ത്വം
   • പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വസ്തുത
   • മൗലികതത്വം
   • പ്രത്യക്ഷപ്രമാണം
   • സ്വയപ്രമാണം
   • സ്വയംസിദ്ധ തത്ത്വം
X