കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Axiomatic+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    ആക്സീമാറ്റിക്
    • വിശേഷണം :Adjective

      • സ്വതസ്സിദ്ധപ്രമാണരീതിയിലുള്ള
X