കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Axis+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ആക്സസ്
  • നാമം :Noun

   • ഭൂഗോളാക്ഷരേഖ
   • അക്ഷധ്രുവം
   • അക്ഷം
   • അച്ചുതണ്ട്
   • കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്‍റെ മദ്ധ്യത്തിലുടെയുള്ള സാങ്കല്പികരേഖ
 2. Co-axial+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • വിശേഷണം :Adjective

   • ഒരേ അച്ചുതണ്ടോടുകൂടിയ
 3. Axilla+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • കഷ്‌ടം
   • കക്ഷം
 4. Axiom+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ആക്സീമ്
  • നാമം :Noun

   • സ്വയംസിദ്ധതത്ത്വം
   • പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം
   • സ്വയം സിദ്ധ തത്ത്വം
   • പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വസ്തുത
   • മൗലികതത്വം
   • പ്രത്യക്ഷപ്രമാണം
   • സ്വയപ്രമാണം
   • സ്വയംസിദ്ധ തത്ത്വം
 5. Axiomatic+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ആക്സീമാറ്റിക്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • സ്വതസ്സിദ്ധപ്രമാണരീതിയിലുള്ള
 6. Axis major+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ആക്സസ് മേജർ
  • നാമം :Noun

   • ദീര്‍ഘവ്യാസം
 7. Axis neutral+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ആക്സസ് നൂറ്റ്റൽ
  • നാമം :Noun

   • ഉദാസീനാക്ഷം
 8. Axillary bud+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

   • കക്ഷ്യസ്‌കന്ധം
   • കക്ഷത്തിലുള്ള മുകുളം അല്ലെങ്കില്‍ സ്‌കന്ധം
X