കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Axle+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ആക്സൽ
  • നാമം :Noun

   • അക്ഷദണ്‌ഡം
   • വാഹനചക്രങ്ങളെ ഘടിപ്പിക്കുന്ന അച്ചാണി
   • അക്ഷദണ്ധം
 2. Axle-tree+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • അച്ചുതടി
 3. Axle-nail+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • അച്ചാണി
X