കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Ayacut+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • ഒരു തോട് അല്ലെങ്കില്‍ കുളം ഉപാധിയായി കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശം
X